2η Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στο πλαίσιο της κλασικής κινητικότητας του προγράμματος ΕRASMUS+, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργαζόμενα ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού για επιμόρφωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 19/03/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@uowm.gr, τα παρακάτω :

α) Υπογεγραμμένη Αίτηση για Επιμόρφωση

β) Πρόσκληση από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής (αποδεκτά και ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν την αποδοχή του ενδιαφερόμενου/νης).

γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+.
 2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για επιμόρφωση.

Όλες οι μετακινήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι και τις 31/10/2021.

Διάρκεια κινητικότητας

H ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας για επιμόρφωση είναι 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες και η μέγιστη 4 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένης της χρονικής διάρκειας του ταξιδιού.

Το αργότερο 1 μήνα πριν από την έναρξη της κινητικότητας  οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Erasmus, τα παρακάτω :

 1. Πρωτότυπη Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κινητικότητας.
 2. Συμφωνία Επιμόρφωσης εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη και από τα δύο εμπλεκόμενα ιδρύματα.
 3. Στοιχεία Καταγραφής Αποδεκτών Προσώπων.
 4. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων στο οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση.
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.).
 7. Άδεια Απουσίας από το Ίδρυμα Αποστολής για την περίοδο συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 8. Τιμολόγιο αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων στο όνομα του μετακινούμενου.
 9. Αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης στο εξωτερικό αποκλειστικά με Ι.Χ. όχημα, συνοδευόμενη από άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση μετακινήσεως εσωτερικού (μόνο για μετακινήσεις με Ι.Χ. όχημα εντός Ελλάδας συνοδευόμενη από άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας).
 12. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι δαπάνες ταξιδίου και τα έξοδα διαβίωσης δεν καλύπτονται από άλλη πηγή και ότι ο μετακινούμενος κατά την επιστροφή θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει την υπόλοιπη επιχορήγηση.
 13. Σύμβαση Κινητικότητας για Επιμόρφωση (θα συμπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Erasmus εφόσον προσκομισθούν τα ανωτέρω 1 έως 12 δικαιολογητικά).

Με την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας για επιμόρφωση, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν:

 1. Πρωτότυπη Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, το αντικείμενο της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, το Τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
 2. Πρωτότυπα παραστατικά ταξιδίου (κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις διοδίων, εισιτήρια κτλ.)
 3. Πρωτότυπο τιμολόγιο ξενοδοχείου στο όνομα του μετακινούμενου στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης.
 4. Online έκθεση του EU Survey. Θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα μετά το πέρας της κινητικότητάς σας από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ και το οποίο θα σας ζητά να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την έκθεση – ερωτηματολόγιο.

Λόγω της κατάστασης ανωτέρας βίας που προέκυψε από τον COVID-19, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικών κινητικοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η επιμόρφωση διεξάγεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και δεν επιχορηγείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μεικτής κινητικότητας, δηλαδή ένα μέρος πραγματοποιείται με φυσική παρουσία (ελάχιστο 2 ημέρες) και το υπόλοιπο διαδικτυακά. Σε αυτή την περίπτωση επιχορηγείται μόνο το χρονικό διάστημα της φυσικής παρουσίας σε ίδρυμα ή φορέα του εξωτερικού.

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, καλύπτει τις δαπάνες ταξιδίου και διαβίωσης για την περίοδο επιμόρφωσης.

Οι δαπάνες ταξιδίου καταβάλλονται κατ’ αποκοπή και σύμφωνα με το ποσό που προβλέπεται ανά κατηγορία χιλιομετρικής απόστασης. Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται με εργαλείο της Ε.Ε Distance Calculator:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el

Οι δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών ανά ημέρα και ανά χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα προβλεπόμενα ποσά σύμφωνα με τη σύμβαση του Π.Δ.Μ. με την Ε.Μ. Ι.Κ.Υ  και βάσει των παραστατικών που θα προσκομιστούν για τις ημερομηνίες ταξιδίου και τις ημερομηνίες εργασίας, όπως αυτές πιστοποιούνται σε σχετική βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης της μετακίνησης, παρακαλούμε να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα διάθεσης της επιχορήγησης σε άλλα μέλη του προσωπικού.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

Σχετικά αρχεία

© 2017 erasmus.uowm.gr