Κινητικότητα φοιτητών ΕRΑSΜUS με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Π.Δ.Μ., σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
 2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Δυνατότητα μετακίνησης για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατοι απόφοιτοι, στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος
 3. Ο υποψήφιος προς μετακίνηση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και της ομιλούμενης της χώρας υποδοχής γλώσσας ελάχιστου επιπέδου Β2 (Τίτλοι Γλωσσομάθειας)
 4. Φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για πρακτική άσκηση κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, έπονται στον πίνακα κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους αφορά στον ίδιο κύκλο σπουδών στον οποίο έχουν ήδη μετακινηθεί
 5. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι φοιτητές του Π.Δ.Μ. με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται μετακίνηση σε Φορέα Υποδοχής της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα ανεξαρτήτως μοριοδότησης και δύναται να μετακινηθούν με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant)
 6. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι φοιτητές του Π.Δ.Μ. με χώρα προέλευσης την Ελλάδα και χώρα μόνιμης κατοικίας εκτός Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται μετακίνηση σε Φορέα Υποδοχής στην οποία κατοικούν μόνιμα, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα ανεξαρτήτως μοριοδότησης και δύναται να μετακινηθούν με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant)
 7. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Π.Δ.Μ. και του φορέα Υποδοχής
 8. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή στο Π.Δ.Μ.
 9. Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (μπορεί, όμως, να είναι η εκμάθηση μιας τεχνικής)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ο φοιτητής δύναται να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα από 2 μήνες το ελάχιστο έως 12 μήνες το μέγιστο, ανά κύκλο σπουδών.

Οι φοιτητές που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση).

Σημειώνεται ότι οι επιλεχθέντες φοιτητές που έχουν γίνει αποδεκτοί από τον Φορέα Υποδοχής και ακυρώνουν την κινητικότητά τους χωρίς ιδιαίτερα σοβαρή αιτία, δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κινητικότητα για πρακτική άσκηση για το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγονται για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας εξαρτάται από το ύψος χρηματοδότησης του ΙΚΥ προς το Ίδρυμά μας ανά ακαδημαϊκό έτος, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

1ο κριτήριο:  Επίπεδο της αγγλικής γλώσσας, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό

2ο κριτήριο: Επίπεδο της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής γλώσσας, το οποίο αποδεικνύεται  με πιστοποιητικό

3ο κριτήριο:  Η επίδοση του φοιτητή όπως αυτή προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Η μοριοδότηση των προσόντων ενός φοιτητή προκειμένου να συμμετάσχει στην κινητικότητα Erasmus+ για πρακτική, έχει ως εξής:

 1. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας: 30 μόρια
Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Β2 10
C1 20
C2 30
 1. Πιστοποιημένη γνώση της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής γλώσσας: 30 μόρια
Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Β2 10
C1 20
C2 30
 1. Αναλυτική Βαθμολογία: 40 μόρια
Βαθμολογία Μόρια
6,0-6,49 5
6,5-6,99 10
7,0-7,49 15
7,5-7,99 20
8,0-8,49 25
8,5-8,99 30
9,0-9,49 35
9,5-10 40

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την πρακτική άσκηση προτείνεται στους φοιτητές να συντάξουν ένα Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και ένα Motivation Letter. Στη συνέχεια, πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους τον φορέα υποδοχής ως εξής:

 1. Πραγματοποιώντας ατομική αναζήτηση
 2. Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 1. Αναθέτοντας την εύρεση φορέα υποδοχής σε πρακτορείο:
 1. Αναζητώντας τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης (εδώ)
 1. Αναζητώντας μέσω του Γραφείου Erasmus, φορείς που έχουν δεχθεί στο παρελθόν φοιτητές του ΠΔΜ για πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον Ακαδημαϊκά Yπεύθυνο Erasmus του Τμήματός τους, προκειμένου να λάβουν την έγκριση για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στον οργανισμό υποδοχής που επέλεξαν.

Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. δεν θεωρούνται επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η περίοδος πρακτικής άσκησης Erasmus για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος πρακτικής άσκησης θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

Ειδικά κριτήρια για την αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (Traineeship mobility) προβλέπεται μηνιαία επιχορήγηση υψηλότερη της αντίστοιχης προβλεπόμενης για περιόδους σπουδών, δεδομένου ότι ο φορέας υποδοχής μπορεί να μην προσφέρει διευκολύνσεις (π.χ. διαμονή σε εστίες, σίτιση σε φοιτητικό εστιατόριο κ.α.) που συνήθως διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής.

Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στο δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να διανύσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης Erasmus θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο Γραφείο Erasmus, εντός των ημερομηνιών που ανακοινώνονται. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Βεβαίωση Αποδοχής (Letter of Acceptance) του Φορέα Υποδοχής
 2. Αναλυτική Βαθμολογία
 3. Βεβαίωση Σπουδών ή Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για αποφοίτους)
 4. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, της αγγλικής ή/και της γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή/και διαβατηρίου.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των φοιτητών θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Erasmus:

 1. Η υπογεγραμμένη «Σύμβαση» φοιτητών για Πρακτική άσκηση
 2. Η Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships), υπογεγραμμένη από τρία μέρη: α) από τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο του τμήματος, β) τον Οργανισμό Υποδοχής και γ) τον φοιτητή.
  Πρόκειται για ένα ατομικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διαφόρων μελών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus και περιλαμβάνονται τα εξής:

  • πρόγραμμα εργασίας που θα διεξαχθεί,
  • μαθησιακά αποτελέσματα, (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες που θα αποκτηθούν)
  • καθήκοντα εκπαιδευόμενου,
  • επίβλεψη και σχέδιο αξιολόγησης.
 3. Στοιχεία Φυσικού  Προσώπου
 4. Δελτίο Ατομικού Λογαριασμού
 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατεθεί η επιχορήγηση
 6. Λογαριασμός ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φοιτητών ΠΔΜ (Περισσότερες πληροφορίες)
 7. Πληροφορίες του Φορέα Υποδοχής (Περισσότερες πληροφορίες)
 8. Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα καλύπτει τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό. Αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είναι ο φοιτητής ασφαλισμένος (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ). Εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστεί για τη διάρκεια παραμονής του στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής ή από το Π.Δ.Μ.  εφόσον είναι ασφαλισμένος σε αυτό.
 9. Αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) και προσωπικό ατύχημα, για τη χρονική περίοδο της Σύμβασης που έχει υπογράψει ο φοιτητής.
 10. Δήλωση υποψηφίου στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι έχουν προσκομιστεί στο Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πριν την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, όλα τα παραπάνω.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Κινητικότητας.
 12. Φορολογική Δήλωση (Ε1).
 13. Εκκαθαριστικό σημείωμα (Ε).
 14. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 15. Εισιτήρια ή/και κάρτες επιβίβασης.
 16. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο).
 17. Πρωτοκολλημένη αίτηση γραμματείας (δεν ισχύει για τις κινητικότητες των πρόσφατα αποφοίτων).
 18. Υπεύθυνη δήλωση ενεργού φοιτητή (δεν ισχύει για τις κινητικότητες των πρόσφατα αποφοίτων).

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προτείνεται σε όλους τους φοιτητές, να υποβάλλονται σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους, στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 • Με την άφιξη στο Φορέα Υποδοχής, και εντός μιας εβδομάδας θα πρέπει να αποσταλεί με email, στο erasmus@uowm.gr το έντυπο «Βεβαίωση έναρξης πρακτικής άσκησης». Σ’ αυτό αναγράφεται από Υπεύθυνο του Φορέα Υποδοχής, η ακριβής ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.
 • Στο ενδιάμεσο της πρακτικής άσκησης ζητείται από το Γραφείο Erasmus να συντάξει ο φοιτητής μια ενδιάμεση έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι αρμοδιότητές του μέχρι τη δεδομένη στιγμή (ισχύει μόνο για τις κινητικότητες χρονικής διάρκειας 6 μηνών)
 • Για την ενημέρωση των υποχρεώσεων και τα δικαιώματα που απορρέουν για τους φοιτητές Erasmus μπορεί κάποιος να συμβουλευτεί τον «Χάρτη του φοιτητή Erasmus 2020» ή τον «Χάρτη του φοιτητή Erasmus 2021».
 • Επισημαίνεται ότι, οι όποιες αλλαγές προκύψουν στα όσα ορίζονται στη Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships) θα πρέπει να δηλωθούν στη Συμφωνία μάθησης για πρακτική άσκηση, στο σημείο “During the Mobility ”.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρατείνουν την περίοδο κινητικότητάς τους για πρακτική άσκηση στο Φορέα Υποδοχής στον οποίο ήδη βρίσκονται, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας email στο Γραφείο Erasmus. Η παράταση του διαστήματος κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό εγκρίνεται εφόσον:

 1. Υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό υπόλοιπο στο ΠΔΜ
 2. Συναινεί ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος του Τμήματος

Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα για πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν τη λήξη του κάθε σχεδίου.

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα από το Φορέα Υποδοχής:

 1. Την ενότητα «After the Mobility» της Συμφωνίας Μάθησης για πρακτική άσκηση (Learning Agreement for Traineeships)
 2. Τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης στην οποία ο Υπεύθυνος του Φορέα Υποδοχής πιστοποιεί την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή (το έγγραφο πρέπει να είναι πρωτότυπο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας αποστέλλεται αυτόματα στο email που έχει δηλώσει ο φοιτητής ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης της Τελικής Έκθεσης (Περισσότερες πληροφορίες).

Ταυτόχρονα, αποστέλλεται στο email που έχει δηλωθεί ηλεκτρονικό αίτημα υποβολής τελικού γλωσσικού τεστ αξιολόγησης (δεν θα σταλεί σχετικό email μόνο στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του αρχικού γλωσσικού τεστ αξιολόγησης που υποβλήθηκε κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης ήταν C2).

Αμέσως μόλις επιστρέψετε στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Την ενότητα After the Mobility του Learning Agreement for Traineeships
 2. Την πρωτότυπη βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης
 3. Εισιτήρια ή/και κάρτες επιβίβασης
 4. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (ισχύει για κινητικότητες φοιτητών για τους οποίους η πρακτική άσκηση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών τους)

Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, πραγματοποιείται έλεγχος ολόκληρης της περιόδου της πρακτικής σας άσκησης στο Φορέα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Learning Agreement for Traineeships και στο Letter of Acceptance, εν συνεχεία γίνεται αντιπαραβολή με την περίοδο κινητικότητας βάση της οποίας προϋπολογίστηκε η χρηματοδότηση ώστε να πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, καταβάλλεται το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια παραμονής του φοιτητή στο Φορέα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την αρχικά προγραμματισμένη, με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Κινητικότητας για πρακτική άσκηση, που έχει υπογραφεί
 • Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement), δύναται αυτό να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας ή και να ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας.

Εφόσον, δεν προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus και δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά μετά από το σχετικό email η Τελική Έκθεση,  διατηρείται το δικαίωμα να ζητηθεί από τον φοιτητή η επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχει λάβει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

© 2017 erasmus.uowm.gr