Εξερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να διανύσουν μία περίοδο 2-12 μηνών για σπουδές στο εξωτερικό, σε Ιδρύματα με τα οποία το Π.Δ.Μ. έχει ενεργές  Διμερείς συμφωνίες.

Οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που έχει επιλέξει.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι οι ακόλουθες:

   1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Π.Δ.Μ., σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
   2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι προπτυχιακοί φοιτητές κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής τους θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο πρώτο έτος σπουδών.
   3. Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα εκπόνησης της πτυχιακής/διπλωματικής τους εργασίας στο εξωτερικό εφόσον έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος Καθηγητή στο Π.Δ.Μ. και έχει καθοριστεί επιβλέπων Καθηγητής στο Ίδρυμα Υποδοχής.
   4. Προκειμένου να ικανοποιούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του προγράμματος Erasmus+, που αφορούν στον ελάχιστο αριθμό ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του για σπουδές, θα πρέπει: α) κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής για σπουδές, να υπολείπονται τουλάχιστον 50 ECTS για τη λήψη του πτυχίου και β) κατά την ημερομηνία έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό να υπολείπονται τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του πτυχίου.
   5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής.
   6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής τους θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο πρώτο έτος σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία στο εξωτερικό. Η αίτηση των υποψηφίων αυτών θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη θετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Στην περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιλέγονται εκείνοι που μέσω της κινητικότητας Erasmus, θα καλύψουν μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών.
    Οι υποψήφιοι διδάκτορες λαμβάνουν την υποτροφία κινητικότητας Erasmus για Σπουδές σε δεύτερη προτεραιότητα, προηγούνται δηλαδή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (δεδομένου ότι για στους υποψήφιους διδάκτορες υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για σπουδές στο εξωτερικό). Στην περίπτωση ωστόσο των υποψήφιων διδακτόρων, η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής. Ειδικότερα, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ισχύουν πέραν των ανωτέρω, όσα ορίζονται σε  σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση που μέρος ή όλη η διπλωματική/πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο εξωτερικό με χρηματοδότηση του προγράμματος ERASMUS+, θα πρέπει είτε στο εισαγωγικό σημείωμα είτε στα κεφάλαια που εκπονήθηκαν στο εισαγωγικό σημείωμα είτε στα κεφάλαια που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό να αναφέρεται ευδιάκριτα ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα.
   7. Φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus ή Erasmus+, έπονται στον πίνακα κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους αφορά στον ίδιο κύκλο σπουδών  στον οποίο έχουν ήδη μετακινηθεί.
   8. Οι φοιτητές του Π.Δ.Μ. με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους, έχουν χαμηλή προτεραιότητα.
   9. Οι φοιτητές δεν μπορούν να επιλέξουν στο Ίδρυμα Προορισμού μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Π.Δ.Μ.
   10. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα πρέπει τόσο κατά το χρόνο έναρξης της περιόδου κινητικότητας όσο και το χρόνο της επιστροφής τους να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα και ΔΕΝ μπορούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές.
   11. Κατά το εξάμηνο συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, οι φοιτητές δηλώνουν στις γραμματείες των Τμημάτων τους μόνο τα χρωστούμενα μαθήματα προηγούμενων ετών καθώς και όσα αποτυπώνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) τα οποία θα πραγματοποιούνται στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών του εκάστοτε Τμήματος του Π.Δ.Μ. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο στο Π.Δ.Μ. κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Επιτρέπεται ωστόσο η συμμετοχή τους στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο Π.Δ.Μ. για το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην δήλωση του κάθε φοιτητή που κατατέθηκε στην αρχή του εξαμήνου στην Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος.

Προκειμένου οι φοιτητές/φοιτήτριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus και στον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματός τους, εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από το Γραφείο Erasmus, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές
   2. Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ)
   3. Αναλυτική Βαθμολογία (παρέχεται από την γραμματεία του τμήματός σας)
   4. Τίτλους γλωσσομάθειας (απλό αντίγραφο)
   5. Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου Europass στην αγγλική γλώσσα)
   6. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Cover Letter (στην αγγλική γλώσσα)
   7. Πιστοποιήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, διακρίσεις κ.α.
   8. Portfolio εικαστικού έργου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
   9. Αντίγραφο πτυχίου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)
   10. Αντίγραφο μεταπτυχιακού (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η μοριοδότηση των προσόντων του υποψήφιου φοιτητή ERASMUS πραγματοποιείται από τους Ακαδημαϊκά Υπεύθυνους Erasmus σε συνεργασία με το Γραφείο Erasmus. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως υπότροφοι Erasmus για σπουδές, θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει, μήνυμα που θα τους καλεί να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Erasmus, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΜ

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για μία περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό για σπουδές, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του εξωτερικού στο οποίο πρόκειται να μετακινηθούν, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες, τις προθεσμίες και τα έγγραφα που απαιτεί Ίδρυμα Υποδοχής. Συνήθως, και μετά την ανακοίνωση των ονομάτων από το Γραφείο Erasmus στα Ιδρύματα Υποδοχής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές e-mail το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Προσοχή! Είναι πιθανό το Ίδρυμα Υποδοχής να ζητά, πέρα από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, και επιπλέον δικαιολογητικά. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τη σχετική διαδικασία που ορίζει στην ιστοσελίδα του το κάθε Ίδρυμα του εξωτερικού.

   1. Εγγραφή στο Ίδρυμα υποδοχής. Για την εγγραφή στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι σχετικές φόρμες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής και οι αναφερόμενες οδηγίες θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
   2. Συμφωνία Σπουδών (Learning Αgreement-Online Learning Agreement). Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση σας προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Πρόκειται για ένα έντυπο το οποίο είτε αποτελεί μέρος της αίτησης εγγραφής, είτε προσφέρεται ως ξεχωριστό έντυπο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, είτε το «κατεβάζετε» από το σύνδεσμο Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) ή Online Learning Agreement . Ορισμένα Ιδρύματα Υποδοχής μπορεί να μη ζητήσουν την αποστολή του συγκεκριμένου εντύπου στην φάση αυτή. Ωστόσο, είναι απαραίτητο έγγραφο για τον φάκελό σας και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Κινητικότητας για Σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που προσφέρει το Ίδρυμα Υποδοχής, μελετώντας την αναλυτική περιγραφή τους και να προεπιλέξετε κάποια μαθήματα στο πλαίσιο του κανονικού προγράμματος σπουδών σας. Κατόπιν οφείλετε να συναντηθείτε με τον Ακαδ. Υπεύθυνο του Τμήματός σας, ο οποίος είναι αρμόδιος να επικυρώσει τις προεπιλογές των μαθημάτων, αφού σας υποδείξει ενδεχόμενες αλλαγές ή απορρίψει μαθήματα, αντικαθιστώντας τα με άλλα, περισσότερο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας στο Π.Δ.Μ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αντιστοίχηση των μαθημάτων, στα οποία θα εξετασθείτε επιτυχώς στο εξωτερικό, με μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας στο Π.Δ.Μ. Μετά από αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές, ο Ακαδ. Υπεύθυνος υπογράφει το Learning Agreement, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αφορά την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής σας εργασίας ή της διδακτορικής σας διατριβής θα πρέπει, μετά από συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή των επιβλεπόντων καθηγητών ή τον επιβλέποντα καθηγητή σας, αντί για μαθήματα στο Learning Agreement να αναφέρετε  το αντικείμενο της εργασίας την οποία πρόκειται να εκπονήσετε.

Σημειώνεται ότι για μετακίνηση έξι μηνών θα πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση που η μετακίνηση ολοκληρώνεται εντός τριμήνου.

Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας. Στα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμόσαστε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Μετά την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, περιμένετε επίσημη απάντηση από το Ίδρυμα Υποδοχής σχετικά με την αποδοχή σας, την οποία θα λάβετε μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης που καταθέσατε. Η απάντηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενημερωτικού e-mail, επίσημης επιστολής αποδοχής, και θα πρέπει να την κοινοποιήσετε απαραίτητα και στο Γραφείο Erasmus.

Σημειώνεται ότι οι επιλεχθέντες φοιτητές που έχουν γίνει αποδεκτοί από το Ίδρυμα Υποδοχής και ακυρώνουν την κινητικότητά τους χωρίς ιδιαίτερα σοβαρή αιτία, δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κινητικότητα για σπουδές για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εφόσον έχετε λάβει την απαντητική επιστολή για την αποδοχή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μετακινηθείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων και λήξης της εξεταστικής περιόδου. Η σωστή ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω ημερομηνίες είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς με βάση αυτές υπολογίζεται ο αριθμός των μηνών σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πραγματοποιείται η χρηματοδότησή σας.

Αμέσως μόλις ενημερωθεί το Γραφείο Erasmus για την αποδοχή σας από το Ίδρυμα Υποδοχής και τις ακριβείς ημερομηνίες των σπουδών σας στο εξωτερικό, θα σας σταλούν τα ακόλουθα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε, να τα υπογράψετε και να τα αποστείλετε στο Γραφείο μας.

   1. Σύμβαση φοιτητή για Σπουδές
   2. Το έντυπο Learning Agreement
   3. Στοιχεία φυσικού προσώπου
   4. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση
   5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
   6. Πριν την αναχώρησή σας θα πρέπει να εκδώσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας η οποία σας εξασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη στη χώρα υποδοχής. Αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είστε ασφαλισμένοι (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, κλπ). Εφόσον δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής ή από το Π.Δ.Μ.  εφόσον είσαστε ασφαλισμένοι σε αυτό.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

Όλοι οι φοιτητές υποβάλλονται σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για σπουδές στο εξωτερικό.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την άφιξή και εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και εντός μίας εβδομάδας θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο μας το έντυπο Certificate of Arrival υπογεγραμμένο, από το αντίστοιχο Γραφείο Erasmus.

Οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να πραγματοποιηθεί στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) που είχε υπογραφεί πριν την αναχώρησή σας, θα πρέπει να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εντός μηνός από την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής και πάντοτε σε συνεννόηση με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus του τμήματός σας.

Θα πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι με την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής θεωρείστε πλέον φοιτητές του, με αποτέλεσμα να είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους κανόνες λειτουργίας του. Ωστόσο, καθώς οι σπουδές σας στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι κομμάτι των σπουδών σας στο Π.Δ.Μ. και, καθώς πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θα πρέπει να φροντίσετε να τηρείτε τις υποχρεώσεις σας και ως φοιτητές του Π.Δ.Μ και ως φοιτητές Erasmus. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών Erasmus, μπορείτε να κατεβάσετε τον «Χάρτη του φοιτητή Erasmus».

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πριν από την επιστροφή σας στην Ελλάδα θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα από το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς αυτά αποτελούν την πιστοποίηση των σπουδών σας στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση την αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς.

   1. Τα  έγγραφα “Certificate of Arrival” και “Certificate of Attendance” στα οποία αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των σπουδών σας,  υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.  Οι ημερομηνίες στα Supervisor’s Report, Transcript of Records, και Certificate of Attendance πρέπει να ταυτίζονται, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τον υπολογισμό της χρηματοδότησής σας.
   2. Την πρωτότυπη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) καθώς και οποιοδήποτε έντυπο Τροποποιήσεων (Changes to Proposed Learning Agreement), εφόσον υπήρξαν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το ίδρυμα Υποδοχής. Επισημαίνεται ότι, πριν την επιστροφή σας, το έντυπο του Learning Αgreement θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από το ίδρυμα υποδοχής και στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” όπου και θα αναφέρονται και οι πραγματικές ημερομηνίες της διάρκειας σπουδών σας στο εξωτερικό, βάσει των οποίων θα υπολογιστεί και το τελικό ποσό της επιχορήγησής σας
   3. Aντίγραφο του επισήμου εγγράφου που πιστοποιεί τη συμμετοχή σας στην προβλεπόμενη από το Ίδρυμα Υποδοχής διαδικασία αξιολόγησης των σπουδών σας. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τη φύση των σπουδών σας στο εξωτερικό, αυτό το πιστοποιητικό θα είναι είτε Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) σε περίπτωση που συμμετείχατε σε εξετάσεις είτε Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report) σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρατείνουν την περίοδο κινητικότητάς τους για σπουδές στο Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο ήδη βρίσκονται, θα πρέπει,  ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της περιόδου κινητικότητας, να καταθέσουν στο Γραφείο  Erasmus του Π.Δ.Μ., το έντυπο Αίτηση για παράταση σπουδών (Prolongation Form), το οποίο συνυπογράφει και το Ίδρυμα αποδοχής.

Οι αιτήσεις αυτές για την παράταση του διαστήματος κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό θα εγκρίνονται εφόσον:

   1. Υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό υπόλοιπο στο Π.Δ.Μ.
   2. Συναινεί ο Ακαδ. Υπεύθυνος του Τμήματος

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας θα σας αποσταλεί αυτόματα στο e-mail που έχετε δηλώσει ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης της Τελικής Έκθεσης.

Η πληρωμή της β΄ δόσης μπορεί να γίνει  μόνο εφόσον η τελική έκθεση έχει υποβληθεί από τον μετακινούμενο.

Αμέσως μόλις επιστρέψετε στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έγγραφα:

   1. Learning Agreement
   2. Certificate of Arrival
   3. Certificate of Attendance
   4. Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Έκθεση Αξιολόγησης  για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες (Assessment Report)

Μετά την κατάθεση των παραπάνω εντύπων, το Τμήμα μας θα ελέγξει την περίοδο σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Learning Agreement, στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” και στο Certificate of Attendance και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο σπουδών για την οποία πήρατε την προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

   • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της,
   • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στη Σύμβαση Κινητικότητα για σπουδές που έχετε υπογράψει.
   • Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Τμήμα μας τα παραπάνω έντυπα, και την Τελική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από σχετικό e-mail που θα λάβετε, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Με Απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. (Αρ. Συνεδρίασης 38/6-7-2017) και για λόγους ισονομίας, οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί υπότροφοι του προγράμματος ERASMUS+ για σπουδές, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου στο οποίο συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συμμετοχή των φοιτητών/υποτρόφων του προγράμματος στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, γίνεται κανονικά.

Οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ για την εκπόνηση της πτυχιακής/διπλωματικής τους εργασίας, οφείλουν να αναφέρουν σε ξεχωριστή σελίδα, εντός του εντύπου που καταθέτουν στο Τμήμα τους, το ακόλουθο κείμενο:

[Η παρούσα διπλωματική/πτυχιακή εργασία // Μέρος της παρούσας διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας] πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με χρηματοδότηση της Ε.Ε.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα Erasmus για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος/Σχολής του Π.Δ.Μ. στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στο «Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών» και στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση που δεν έχετε επιτύχει στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών σας γίνεται από τον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus ή τη Συνέλευση του Τμήματος/Σχολής στο οποίο ανήκετε, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσετε ή θα στείλει το Ίδρυμα Υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Με την επιστροφή σας, εκδίδεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε μάθημα που επιλέξατε, παρακολουθήσατε και εξεταστήκατε με επιτυχία στο εξωτερικό, ότι το μάθημα αυτό αναγνωρίστηκε, καθώς και τις μονάδες ECTS που πιστωθήκατε και την βαθμολογία σας (Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων). Το πιστοποιητικό αυτό προωθείται επίσης στο Γραφείο Erasmus και τοποθετείται στο φάκελό σας.

© 2017 erasmus.uowm.gr