Διεθνής κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης της Διεθνούς Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+, προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τις χώρες Εταίρους (χώρες εκτός Ε.Ε.).

Η χρηματοδότηση των κινητικοτήτων προς και από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών Εταίρων (εκτός Ε.Ε.) πραγματοποιείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης χρηματοδότησης του Π.Δ.Μ. προς το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ σύμφωνα με την εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η κατανομή της διαθέσιμης εθνικής χρηματοδότησης γίνεται κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές.

 Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές

 Εξερχόμενο προσωπικό για διδασκαλία και επιμόρφωση

Εγχειρίδιο Διεθνούς Κινητικότητας

Χρήσιμες Οδηγίες για Αιτούντες

Υπόδειγμα Αίτησης 2022

Χώρες – Προϋπολογισμός

© 2017 erasmus.uowm.gr