Επιμόρφωση προσωπικού

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την επιμόρφωση σε ιδρύματα και φορείς εντός χωρών της Ε.Ε.

Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται στο προσωπικό του Ιδρύματος, για πραγματοποίηση περιόδου επιμόρφωσης:

 1. Σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανεξάρτητα αν:
  α. υπάρχει Διμερής Συμφωνία με το Π.Δ.Μ.
  β. τα Ιδρύματα υποδοχής είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus+
 2. σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ενεργές στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.
 3. σε δικαιούχους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος ERASMUS+ :
  α. είναι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  β. είναι υπήκοοι χώρες που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοος άλλης χώρας εργαζόμενος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και από το Π.Δ.Μ.
 4. Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (οι οποίοι λαμβάνουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση)
 5. Επιδιώκεται η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
 6. Λαμβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση των τομέων σπουδών στην κινητικότητα
 7. Δεν αποκλείεται συστηματικά καμία ροή προς κανένα Ίδρυμα – εταίρο και κανένα επίπεδο
 8. Οι εταίροι να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα παρακολουθήσει ο δικαιούχος, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.
 9. Μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούται όλο το προσωπικό του Π.Δ.Μ.
 10. Δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών του Προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση ανά ακαδημαϊκό έτος, οι υπάλληλοι δικαιούνται μετακίνηση για επιμόρφωση μία (1) φορά κατ’ έτος και για μέγιστο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών. Στον περιορισμό αυτό δεν εμπίπτουν τα μέλη του προσωπικού που αιτούνται για συμμετοχή στην επιμόρφωση, χωρίς χρηματοδότηση (Zero Grant).
 11. Το προσωπικό του Γραφείου Erasmus:
  α. συμμετέχει στο πρόγραμμα κατά προτεραιότητα
  β. δεν κατατάσσεται σε πίνακα επιλογής
  γ. δύναται να μετακινηθεί σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα έτη
 12. Για κάθε μετακίνηση για επιμόρφωση, θα πρέπει να υπάρχει σαφής τεκμηρίωση της συνάφειας του αντικειμένου εργασίας του συμμετέχοντα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης στο Ίδρυμα/Φορέα υποδοχής (μετακίνηση σε όμοιο ή παρόμοιο τμήμα). Η τεκμηρίωση της συνάφειας αποδεικνύεται με το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, υπογεγραμμένο και από τα δύο εμπλεκόμενα Ιδρύματα, το οποίο κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.
 13. Υπάλληλοι αποσπασμένοι από άλλη υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μετακινούνται με χαμηλή προτεραιότητα, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμα είναι μικρότερη. Καθίσταται σαφές ότι, εφόσον εγκριθούν περίοδοι μετακίνησης αποσπασμένου υπαλλήλου, η περίοδος μετακίνησης θα πρέπει να εμπίπτει στο χρονικό διάστημα για το οποίο είναι σε ισχύ η απόσπαση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των μελών του  Προσωπικού που θα μετακινηθούν συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση ανά ακαδημαϊκό έτος, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

1o κριτήριο: δίνεται προτεραιότητα σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας για πρώτη φορά.

2ο κριτήριο: επίπεδο της αγγλικής γλώσσας, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό.*

3ο κριτήριο: επίπεδο της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής  γλώσσας, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό.

4ο κριτήριο: δίνεται  προτεραιότητα στους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές των Τμημάτων.

*Ο υποψήφιος προς μετακίνηση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ελάχιστου επιπέδου Β2.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η μοριοδότηση των προσόντων του προσωπικού προκειμένου να συμμετάσχει στην κινητικότητα Erasmus+ για επιμόρφωση, έχει ως εξής:

1. Προηγούμενη μετακίνηση: 30 μόρια

Συχνότητα  προηγούμενης μετακίνησης Μόρια
6 φορές και άνω 0
5 φορές 5
4 φορές 10
3 φορές 15
2 φορές 20
1 φορά 25
Ποτέ 30

2. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας: 20 μόρια

Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Β2 5
C1 10
C2 20

3. Πιστοποιημένη γνώση της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής γλώσσας: 20 μόρια

Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Β2 5
C1 10
C2 20

4. Ακαδημαϊκοί Συντονιστές: 30 μόρια

Εμπειρία Μόρια
1 – 9 έτη 15
10 έτη και άνω 30

 

© 2017 erasmus.uowm.gr