• Το Γραφείο Erasmus δέχεται φοιτητές από τις 11:00 έως τις 14:00 κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού ως εξής:

  Δευτέρα, Πέμπτη & Παρασκευή Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ

  Τρίτη & Τετάρτη Πανεπιστημιούπολη Κοίλα

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
  24610-68065 & 24610-56265

 • Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα  ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό  προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

  Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι κάτοχος του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus 2021-2027.

  Erasmus Charter Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  Institutional Erasmus Code: G KOZANI02

  Erasmus Policy Statement

  ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ/ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Αυτή η δράση στηρίζει την κινητικότητα με φυσική παρουσία αλλά και τη μικτή κινητικότητα των φοιτητών της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε κλάδο και κύκλο σπουδών (επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού). Οι φοιτητές μπορούν είτε να σπουδάσουν στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή σε άλλο σχετικό χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνδυάσουν μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό με την πρακτική τους άσκηση, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων. Παρότι ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία, αυτή η δράση αναγνωρίζει την ανάγκη να προσφερθεί πιο ευέλικτη διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο για φοιτητές κάθε υποβάθρου, κοινωνικού στρώματος και κλάδου σπουδών.

  Αυτή η δράση στηρίζει επίσης τη συμμετοχή του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή προσωπικού από τον κόσμο της εργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση φοιτητών ή προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν περιόδους διδασκαλίας, καθώς και κατάρτισης (όπως παρακολούθηση εργασίας, περίοδοι παρατήρησης, σεμινάρια επιμόρφωσης).

  Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει κάθε διοικητική και διαχειριστική βοήθεια στους φοιτητές και στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη σωστή εφαρμογή και διαχείριση του προγράμματος Erasmus+.

© 2017 erasmus.uowm.gr