Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές στο πλαίσιο της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το πρόγραμμα Erasmus+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (Διεθνής Κινητικότητα) προβλέπει τη συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας φοιτητών

Προκειμένου οι φοιτητές να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διεθνή Κινητικότητα  του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει:

 1. Να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
 2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι προπτυχιακοί φοιτητές κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής τους θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών και να έχουν περάσει τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του πρώτου έτους.
 3. Η διάρκεια μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές μπορεί να είναι τουλάχιστον 3 μήνες.
 4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 6.
 5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ομιλούμενης γλώσσας στη χώρα υποδοχής ή της αγγλικής.
 6. Προκειμένου να ικανοποιούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του προγράμματος Erasmus+, που αφορούν στον ελάχιστο αριθμό ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του για σπουδές, θα πρέπει:
  α) κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής για σπουδές, να υπολείπονται τουλάχιστον 50 ECTS για τη λήψη του πτυχίου.
  β) κατά την ημερομηνία έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό να απομένουν τουλάχιστον 30 ECTS για τη λήψη του πτυχίου.
 7. Οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών θα πρέπει, επιπρόσθετα να έχουν συμπληρώσει το 90% των ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων του εξαμήνου που διανύουν. Δηλαδή αν ένας φοιτητής διανύει το έκτο εξάμηνο Σπουδών θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 98 από τα 108 ECTS των Υποχρεωτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων.
 8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει I) να βρίσκονται στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών II) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος των σπουδών τους.

Προτεραιότητα δίδεται τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία στο εξωτερικό. Η αίτηση των υποψηφίων αυτών θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και να έχει καθοριστεί επιβλέπων Καθηγητής στο Ίδρυμα  Υποδοχής.  Στην περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επιλέγονται εκείνοι που μέσω της κινητικότητας Erasmus, θα καλύψουν μέρος των υποχρεωτικών μαθημάτων, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες λαμβάνουν την υποτροφία κινητικότητας Erasmus+ για Σπουδές σε δεύτερη προτεραιότητα, προηγούνται δηλαδή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (δεδομένου ότι για τους υποψήφιους διδάκτορες υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για σπουδές στο εξωτερικό). Στην περίπτωση ωστόσο των υποψήφιων διδακτόρων, η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τη  θετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

Φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus ή Erasmus+, έπονται στον πίνακα κατάταξης, εφόσον η αίτησή τους αφορά στον ίδιο κύκλο σπουδών στον οποίο έχουν ήδη μετακινηθεί.

Οι φοιτητές δεν μπορούν να επιλέξουν στο Ίδρυμα Προορισμού μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Π.Δ.Μ.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα πρέπει τόσο κατά το χρόνο έναρξης της περιόδου κινητικότητας όσο και κατά την επιστροφή τους να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα και ΔΕΝ μπορούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές.

Κατά το εξάμηνο συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, οι φοιτητές δηλώνουν στις γραμματείες των Τμημάτων τους μόνο τα χρωστούμενα μαθήματα προηγούμενων ετών καθώς και όσα αποτυπώνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement).

Με απόφαση της Συγκλήτου (Αρ. Συνεδρίασης 38/6-7-2017), οι φοιτητές δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο στο Π.Δ.Μ. κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Επιτρέπεται ωστόσο η συμμετοχή τους στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο Π.Δ.Μ. για το σύνολο  των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην δήλωση του κάθε φοιτητή που κατατέθηκε στην αρχή του εξαμήνου στην Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος.

Σημείωση: Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης των «φοιτητών Erasmus+ χωρίς να λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας Erasmus+.

Προκειμένου οι φοιτητές/φοιτήτριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+, θα πρέπει να καταθέσουν εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από το Γραφείο Erasmus, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική γλώσσα)
 4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Cover Letter (στην αγγλική γλώσσα)
 5. Αναλυτική Βαθμολογία (παρέχεται από την γραμματεία του τμήματός σας)
 6. Αντίγραφο πτυχίου (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
 7. Θετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής (μόνο για υποψήφιους διδάκτορες)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η μοριοδότηση των προσόντων του υποψήφιου φοιτητή Erasmus+ για το πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας πραγματοποιείται από το Γραφείο Erasmus σε συνεργασία με τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους Erasmus+. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί ως υπότροφοι Erasmus+, λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα που τους καλεί να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Erasmus, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν την αναχώρησή τους  για το εξωτερικό.

Oικονομική επιχορήγηση

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές στη Διεθνή Κινητικότητα, λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση καθώς και επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας και θα καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό στο Συμμετέχοντα. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου

Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό
Μεταξύ 100 και 499Km 180 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999km 275 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999km 360 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999km 530 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999km 820 ευρώ/συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000km 1100 ευρώ/συμμετέχοντα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

 1. Αίτηση προς το Ίδρυμα υποδοχής. Για την εγγραφή στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι σχετικές φόρμες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής και οι αναφερόμενες οδηγίες θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής.
 2. Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement). Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής.

Για τη συμπλήρωση της Συμφωνίας Σπουδών, θα πρέπει  οι φοιτητές να ενημερωθούν για τα μαθήματα που προσφέρει το Ίδρυμα Υποδοχής, μελετώντας την αναλυτική περιγραφή τους στον Οδηγό Σπουδών του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματός, ο οποίος είναι αρμόδιος να επικυρώσει τις επιλογές και την αντιστοίχιση των μαθημάτων με εκείνα του προσφέρονται στο Π.Δ.Μ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αναγνώριση των μαθημάτων τα οποία θα ολοκληρωθούν επιτυχώς στο εξωτερικό, με μαθήματα τού προγράμματος σπουδών  στο Π.Δ.Μ..

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών  στο Ίδρυμα Υποδοχής αφορά την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής  διατριβής θα πρέπει ο φοιτητής, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή ή την τριμελή επιτροπή των επιβλεπόντων καθηγητών, αντί για μαθήματα στο Learning Agreement να αναφέρει το αντικείμενο της εργασίας την οποία πρόκειται να εκπονήσει.

Σημειώνεται ότι για μετακίνηση έξι μηνών θα πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση που οι σπουδές ολοκληρώνονται εντός τριμήνου.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το Ίδρυμα υποδοχής ενημερώνει τόσο το φοιτητή όσο και το Γραφείο Erasmus  για τις ακριβείς ημερομηνίες κατά τις οποίες ο φοιτητής θα πρέπει να είναι παρών.

Προκειμένου να υπογραφεί η Σύμβαση Επιχορήγησης Κινητικότητας για Σπουδές και να πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Εrasmus τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Το έντυπο Learning Agreement, υπογεγραμμένο από το φοιτητή, τον Ακαδημαϊκό. Υπεύθυνο στο Π.Δ.Μ. και από το ίδρυμα Υποδοχής
 2. Στοιχεία Φυσικών Προσώπων
 3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων
 4. Αντίγραφο διαβατηρίου
 5. Αντίγραφο θεώρησης VISA (αν απαιτείται)
 6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα προορισμού
 7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικού ατυχήματος

Οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας παραμονής από τις αρχές της χώρας υποδοχής, για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στο εξωτερικό.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την άφιξή και εγγραφή στο Ίδρυμα Υποδοχής, και εντός δύο εβδομάδων θα πρέπει οι φοιτητές να αποστείλουν με email στο Γραφείο Erasmus το έντυπο “Arrival-Departure letter“, υπογεγραμμένο.

Οποιαδήποτε αλλαγή απαιτηθεί στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), που είχε υπογραφεί πριν την αναχώρηση, θα πρέπει να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης της κινητικότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές στο αρχικό Learning Agreement θα πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα ακόλουθα έγγραφα από το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς αυτά αποτελούν την πιστοποίηση των σπουδών στο εξωτερικό.

 1. Το πρωτότυπο “Arrival- Departure Letter“.
 2. Την πρωτότυπη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) καθώς και οποιαδήποτε έντυπα Τροποποιήσεων, εφόσον υπήρξαν, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το Ίδρυμα Υποδοχής. Επισημαίνεται ότι, πριν την επιστροφή των φοιτητών, το έντυπο  Learning Agreement θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από το Ίδρυμα Υποδοχής και στο πεδίο “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” όπου και θα αναφέρονται και οι πραγματικές ημερομηνίες της διάρκειας σπουδών  στο εξωτερικό, βάσει των οποίων θα υπολογιστεί και το τελικό ποσό της επιχορήγησης.
 3. Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Έκθεση Αξιολόγησης (Assessment Report) σε περίπτωση που πρόκειται για εκπόνηση μέρους ή συνόλου διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, διδακτορικής διατριβής.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ

Αμέσως μόλις επιστρέψετε στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσετε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα ακόλουθα έγγραφα:

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας, οι φοιτητές λαμβάνουν αυτοματοποιημένο e-mail προκειμένου να υποβάλουν την Τελική Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (ERASMUS EU SURVEY).

Η καταβολή της β΄ δόσης της χρηματοδότησης  πραγματοποιείται εφόσον έχει υποβληθεί από τον μετακινούμενο η τελική έκθεση.

Αμέσως μετά την επιστροφή στην Ελλάδα, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Το πρωτότυπο Learning Agreement
 2. Arrival-Departure Letter
 3. Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Έκθεση Αξιολόγησης για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες (Assessment Report)

Το Γραφείο Erasmus θα ελέγξει την πιστοποιημένη περίοδο σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής, όπως αυτή βεβαιώνεται από τα σχετικά έγγραφα, και θα την αντιπαραβάλει με την αρχικά προβλεπόμενη περίοδο σπουδών για την οποία προϋπολογίστηκε η αρχική χρηματοδότηση.

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ της πιστοποιημένης και αρχικά προβλεπόμενης περιόδου σπουδών, θα  καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό της χρηματοδότησης,
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την αρχικά προβλεπόμενη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης- θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο  του συνολικού ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Κινητικότητας για σπουδές, που έχει υπογραφεί.

Στην περίπτωση μη κατάθεσης των παραπάνω εγγράφων και της Τελικής Έκθεσης,  το Π.Δ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την όποια έχει λάβει ο φοιτητής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα Erasmus + για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται με την υπογραφή της  Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement). Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Σπουδών και, φυσικά, στην περίπτωση αποτυχίας στις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα Υποδοχής εξετάσεις ή διαδικασίες αξιολόγησης.

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που αποστέλλονται από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Με την επιστροφή του φοιτητή, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στο οποίο αυτός ανήκει, εκδίδει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Μαθημάτων με τις βαθμολογίες και τις μονάδες ECTS για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς στο εξωτερικό.

© 2017 erasmus.uowm.gr