Διδακτικό Προσωπικό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό τη διδασκαλία ή συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα της Ε.Ε.

Οι επιχορηγήσεις παρέχονται στα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού και ΕΔΙΠ του Ιδρύματος, για πραγματοποίηση περιόδου διδασκαλίας σε Ιδρύματα υποδοχής με τα οποία υπάρχει  υπογεγραμμένη διμερής συμφωνία.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS+ για διδασκαλία, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό του τομεακού προγράμματος ERASMUS+. Συγκεκριμένα:

  1. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι
    α. Εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
    β. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλης χώρας, εργαζόμενοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και από το Π.Δ.Μ.
  2. Δίδεται προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (οι οποίοι λαμβάνουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση)
  3. Επιδιώκεται η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
  4. Λαμβάνεται υπόψη η ισόρροπη εκπροσώπηση των τομέων σπουδών στην κινητικότητα
  5. Δεν αποκλείεται συστηματικά καμία ροή προς κανένα Ίδρυμα – εταίρο και κανένα επίπεδο
  6. Οι εταίροι θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων για το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα παραδοθούν, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Επισημαίνεται ότι, η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες (όχι Σαββατοκύριακο) και η μέγιστη 5 εργάσιμες ημέρες ενώ το  ελάχιστο των ωρών διδασκαλίας είναι 8. Διδασκαλία εντός Σαββατοκύριακου, μπορεί να εγκριθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από  σχετική βεβαίωση του Ιδρύματος υποδοχής, για την υλοποίηση μαθημάτων κατά τις ημέρες αυτές.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιτρέπεται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ, στην κινητικότητα για διδασκαλία, χωρίς χρηματοδότηση (zero grant) μετά από σχετική αίτηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο αριθμός των μελών του Διδακτικού Προσωπικού και ΕΔΙΠ που θα μετακινηθούν συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση ανά ακαδημαϊκό έτος, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

1ο κριτήριο: δίνεται προτεραιότητα σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας για πρώτη φορά.

2ο κριτήριο: επίπεδο της αγγλικής γλώσσας, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό.*

3ο κριτήριο: επίπεδο της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής  γλώσσας, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό.

4ο κριτήριο: δίνεται προτεραιότητα στους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές των Τμημάτων.

* Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού και ΕΔΙΠ που  αιτούνται να λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διδασκαλία, θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ομιλούμενης γλώσσας στη χώρα υποδοχής ή αγγλικών, στο επίπεδο γλωσσομάθειας που αναγράφεται στις διμερείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η μοριοδότηση των προσόντων του προσωπικού προκειμένου να συμμετάσχει στην κινητικότητα Erasmus+ για διδασκαλία, έχει ως εξής:

1. Προηγούμενη μετακίνηση: 30 μόρια

Συχνότητα  προηγούμενης μετακίνησης Μόρια
6 φορές και άνω 0
5 φορές 5
4 φορές 10
3 φορές 15
2 φορές 20
1 φορά 25
Ποτέ 30

2. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας: 20 μόρια

Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Β2 5
C1 10
C2 20

3. Πιστοποιημένη γνώση της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής γλώσσας: 20 μόρια

Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Β2 5
C1 10
C2 20

4. Ακαδημαϊκοί Συντονιστές: 30 μόρια

Εμπειρία Μόρια
1 – 9 έτη 15
10 έτη και άνω 30

© 2017 erasmus.uowm.gr