Άτομα με ειδικές ανάγκες – Ευπαθείς Ομάδες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση.

Η διαφοροποίηση στο πρόγραμμα Erasmus+ σε σχέση με το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, είναι ότι δεν θα οριστεί από το ΙΚΥ/ΕΜ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από φοιτητές /καθηγητές/ προσωπικό με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία και να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του ΠΔΜ στο ΙΚΥ/ΕΜ και δεν γίνονται δεκτές από την Εθνική Μονάδα μεμονωμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων.

Όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό με  ειδικές ανάγκες, επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν στο ΠΔΜ.

Όσοι έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, καθώς και το προσωπικό του ΠΔΜ με ειδικές ανάγκες, που πρόκειται να μετακινηθεί για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, δικαιούνται χορήγησης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης  στην περίπτωση που:

i) η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και
ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.

Στους φοιτητές με αναπηρίες συγκαταλέγονται εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Σύμφωνα με την απόφαση του ΙΚΥ, εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση (Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.), με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Επισημαίνεται ότι, η ικανοποίηση των αιτημάτων που θα κατατεθούν από το ΠΔΜ δεν είναι αυτόματη αλλά θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό αιτήσεων που θα δεχθεί η Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ ύστερα από εξέταση όλων των αιτήσεων σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό κεφάλαια. Σημειώνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής:

 1. Αίτηση φοιτητή με Ειδικές Ανάγκες ή Αίτηση προσωπικού με ειδικές ανάγκες, όπου περιγράφεται η αναπηρία του.
 2. Λεπτομερής οικονομικός προϋπολογισμός για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο μετακίνησής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.  Σημειώνεται ότι, το ιατρικό πιστοποιητικό δεν αρκεί να πιστοποιεί ότι ο φοιτητής/προσωπικό πάσχει π.χ. από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και τη δυσκολία που αυτό δημιουργεί για τη μετακίνηση ERASMUS (π.χ ανάγκη συνοδού, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης, κλπ.).
 3. Πρέπει, επίσης, να επισυνάπτεται βεβαίωση ότι το Ίδρυμα Υποδοχής γνωρίζει ότι ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος είναι ανάπηρος και ότι έχει πιστοποιήσει ότι μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.

Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός από την ενίσχυση ERASMUS (π.χ. φροντιστής ασθενούς) και να εξηγήσουν, γιατί δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου κινητικότητας.

 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση τόσο του Ιδρύματός όσο και της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών και καθηγητών/προσωπικού, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον και πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (όχι παλαιότερη των τριών μηνών) που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS.
 • Οι αιτούντες θα λαμβάνουν το 80% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους και το υπόλοιπο 20% μετά την επιστροφή τους και αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής).

Ενδεικτικά αναφέρονται ως επιπλέον ανάγκες:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή την επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και της νύχτας
 • Φροντιστή ασθενούς
 • Ειδική διατροφή
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για να κρατάει σημειώσεις, κ.λ.π.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.λ.π.)

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση πριν από τη μετακίνηση στο εξωτερικό, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης που θα δοθεί θα αναφέρεται στην αρχική σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΠΔΜ διαφορετικά υπογράφεται τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

Επίσης, κατά την επιστροφή, υποβάλλεται στο ΠΔΜ οικονομικός απολογισμός για την εγκριθείσα επιπλέον χρηματοδότηση. Όλες οι δαπάνες πρέπει να αποδεικνύονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς.

Τα κονδύλια που θα απαιτηθούν για τη χρηματοδότηση των αιτήσεων που τυχόν θα εγκριθούν από το ΠΔΜ, θα μεταβιβασθούν από την ΕΜ/ΙΚΥ, μετά την υπογραφή της σχετικής τροποποιημένης σύμβασης μεταξύ της ΕΜ/ΙΚΥ και του ΠΔΜ.

© 2017 erasmus.uowm.gr