Εξερχόμενο προσωπικό για διδασκαλία και επιμόρφωση στο πλαίσιο της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης της  Διεθνούς Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, παρέχεται η δυνατότητα στο Διδακτικό Προσωπικό, μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό του Π.Δ.Μ. να μετακινηθεί για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ή ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ με το Πρόγραμμα ERASMUS+, σε συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Χωρών Εταίρων.

Οι θέσεις προκηρύσσονται για συγκεκριμένους τύπους κινητικότητας σε συγκεκριμένα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Χωρών Εταίρων και σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με βάση τις εγκεκριμένες και επιχορηγούμενες θέσεις από την ΕΜ/ΙΚΥ.

Διαθέσιμες κινητικότητες 2017/2018-2018-2019

Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής προσωπικού

Με απόφαση της Επιτροπής ERASMUS+ ορίστηκαν:

Ποσά επιχορήγησης

Το Προσωπικό που μετακινείται στο πλαίσιο της  Δράσης της Διεθνούς του Προγράμματος ERASMUS+,  επιχορηγείται για τις δαπάνες ταξιδίου και τα ατομικά έξοδα.

Το ποσό της επιχορήγησης για ατομικές δαπάνες ανέρχεται σε 160€/ημέρα.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας και θα καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό στο Συμμετέχοντα. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm .

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου

Διανυόμενες αποστάσεις Ποσό
Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων

(ισχύει μόνο για το Προσωπικό)

20 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499Km 180 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999km 275 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999km 360 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999km 530 ευρώ/συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999km 820 ευρώ/συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000km 1100 ευρώ/συμμετέχοντα

Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 70% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον:

α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και
β)  ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της και υπέγραψε τις απαιτούμενες συμβάσεις.

Το 30% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο, αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή της διαδικτυακής τελικής έκθεσης (EU Survey) και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αναφέρονται στην παράγραφο ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.

Μηδενική επιχορήγηση (zero–grant):

Πέραν της χρηματοδοτούμενης επιτρέπεται και η κινητικότητα Προσωπικού χωρίς χρηματοδότηση (zero grant), μετά από σχετική αίτηση, η οποία μπορεί να κατατίθεται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για τους/τις αιτούντες/σες σε αυτό το σκέλος της κινητικότητας, η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι ο/η αιτών/ουσα δεν αιτείται χρηματοδότησης.

Πριν τη μετακίνηση
Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Πρόσκληση για διδασκαλία ή Επιμόρφωση (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Ίδρυμα Υποδοχής)
 2. Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία ή Επιμόρφωση (Mobility Agreement) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη και από τα δύο εμπλεκόμενα Ιδρύματα καθώς και τον ενδιαφερόμενο/νη.
 3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας (στην ασφάλεια πρέπει να καλύπτονται και οι περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού)
 4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων.
 5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικού ατυχήματος.
 6. Αντίγραφο πρώτης σελίδας διαβατηρίου.
 7. Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής (εφόσον απαιτείται).
 8. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων όπου θα κατατεθεί η επιχορήγηση.
 9. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Απόφαση έγκρισης μετακίνησης κατά την περίοδο συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 11. Αποδεικτικά επιβεβαίωσης αεροπορικής κράτησης.
 12. Τιμολόγιο αγοράς αεροπορικών εισιτήριων στο όνομα του μετακινούμενου.
 13. Αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου.
 14. Για μετακίνηση στο εξωτερικό με Ι.Χ. όχημα Υπεύθυνη Δήλωση (συνοδευόμενη από άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας)
 15. Υπεύθυνη Δήλωση μετακινήσεως εσωτερικού (μόνο για μετακινήσεις με Ι.Χ. όχημα εντός Ελλάδας συνοδευόμενη από άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας)
 16. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι δαπάνες ταξιδίου και τα έξοδα διαβίωσης δεν καλύπτονται από άλλη πηγή και ότι ο μετακινούμενος κατά την επιστροφή θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει την υπόλοιπη επιχορήγηση
 17. Υπογεγραμμένη πρωτότυπη σύμβαση κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση εις διπλούν (υπογράφεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το/τη συμμετέχοντα/ουσα και στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες επιχορήγησης, κ.ά. ).

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Πρωτότυπη Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση ή η διδασκαλία υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, το αντικείμενο της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, το Τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα, η  ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου επιμόρφωσης ή διδασκαλίας και οι συνολικές ώρες της διδασκαλίας.
 2. Πρωτότυπα παραστατικά ταξιδίου (κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια, σε περίπτωση που το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου από τις χώρες διέλευσης, αποδείξεις καυσίμων και αποδείξεις διοδίων).
 3. Πρωτότυπο τιμολόγιο ξενοδοχείου στο όνομα του μετακινούμενου στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης.
 4. Online διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey). Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητάς σας, θα σας σταλεί αυτόματα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης (Mobility tool) του προγράμματος Erasmus+ e-mail το οποίο θα σας ζητά να συμπληρώσετε και υποβάλλετε την έκθεση – ερωτηματολόγιο.

Σχετικά αρχεία

© 2017 erasmus.uowm.gr