2η Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών 3μηνης χρονικής διάρκειας σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη ημερομηνία έναρξης μετακινήσεων από 01/09/2023 έως 31/10/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, τα παρακάτω:
α) Υπογεγραμμένη Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
β) Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής
γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
δ) Αναλυτική βαθμολογία
ε) Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή/και διαβατηρίου

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για πρακτική

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

https://erasmus.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-placements/

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.

© 2017 erasmus.uowm.gr