Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για διδασκαλία 2016-2017

Ενημερώνουμε τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. ότι, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για διδασκαλία, οι οποίες κατατέθηκαν κατά την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π. 796/20-9-2016), προέκυψε η ύπαρξη οικονομικού υπολοίπου που εξασφαλίζει τη  συμμετοχή περισσότερων μελών διδακτικού προσωπικού στο πρόγραμμα.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και διαχείριση του Προγράμματος, παρακαλείσθε να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται στο email) μέχρι την Πέμπτη 15/12/2016, για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 30/9/2017. Η υπογεγραμμένη αίτηση αποστέλλεται στο e-mail του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και   Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  int.relations@uowm.gr.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, από την Επιτροπή Erasmus του Π.Δ.Μ., μετά από σχετική εισήγηση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία και θα αποφανθεί για την τελική κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των αιτούμενων έχοντας υπόψη:

  1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
  2. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για διδασκαλία, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ (Α.Π. 760/20-9-2016).

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Διδακτικού προσωπικού που θα επιλεγούν για μετακίνηση, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15/02/2017 να καταθέσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το εγκεκριμένο, και από τα δύο εμπλεκόμενα Ιδρύματα, Πρόγραμμα Διδασκαλίας.

H ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας για διδασκαλία είναι 2 ημέρες και η μέγιστη 5 ημέρες, εξαιρουμένης της χρονικής διάρκειας του ταξιδίου. Σε κάθε περίπτωση, οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας είναι 8.

Πριν από την περίοδο κινητικότητας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων:

  1. Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
  2. Εγκεκριμένο και υπογεγραμμένο από τα δύο εμπλεκόμενα Ιδρύματα πρόγραμμα διδασκαλίας (επισυναπτόμενο έντυπο: MOBILITY AGREEMENT).  Στο πρόγραμμα θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά ανά ημέρα το αντικείμενο και οι ώρες διδασκαλίας.
  3. Υπογεγραμμένη σύμβαση κινητικότητας για διδασκαλία
  4. Άδεια μετακίνησης εγκεκριμένη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος προέλευσης για την απουσία κατά την περίοδο συμμετοχής στο πρόγραμμα
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι οι δαπάνες ταξιδίου και τα έξοδα διαβίωσης του μετακινούμενου μέλους του διδακτικού προσωπικού δεν καλύπτονται από άλλη πηγή.

Μετά το πέρας τη περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ίδρυμα:

  1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, το αντικείμενο της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, το Τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα, η  ημερομηνία έναρξης – λήξης και οι ώρες διδασκαλίας.
  2. Παραστατικά εισιτηρίων (τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης)
  3. Να συμπληρώσουν online το EU Survey, συνδεόμενοι στον ιστότοπο που αναφέρεται σε mail που θα λάβουν αυτόματα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης (Mobility tool) του προγράμματος Erasmus +, μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν τα μέλη του Διδακτικού προσωπικού που θα επιλεγούν, καλύπτει τις δαπάνες ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διδασκαλίας.

Οι δαπάνες ταξιδίου καταβάλλονται κατ αποκοπή και σύμφωνα με το ποσό που  προβλέπεται ανά κατηγορία χιλιομετρικής απόστασης. Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται με εργαλείο της Ε.Ε Distance Calculator http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Οι δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών ανά ημέρα και ανά χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα προβλεπόμενα ποσά σύμφωνα με τη σύμβαση του Π.Δ.Μ. με την Ε.Μ. Ι.Κ.Υ  και βάσει των παραστατικών που θα προσκομιστούν για τις ημερομηνίες ταξιδίου και τις ημερομηνίες εργασίας, όπως αυτές πιστοποιούνται σε σχετική βεβαίωση του Ιδρύματος/Φορέα υποδοχής.

Με απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ (Α.Π. 760/20-9-2016), στον υπολογισμό των ημερών για την καταβολή των δαπανών διαβίωσης, ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου, παρά μόνο οι πραγματικές ημέρες εργασίας/διδασκαλίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης της μετακίνησης, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα διάθεσης της επιχορήγησης σε άλλα μέλη του Διδακτικού προσωπικού.

© 2017 erasmus.uowm.gr