Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας Erasmus+

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο “International Banking – Limitations & Possibilities” θα
πραγματοποιηθεί στο Kazimierz Wielki University της Πολωνίας με συμμετοχή των φοιτητών
τόσο διαδικτυακά (virtual mobility) όσο και με φυσική παρουσία (physical mobility).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την κάτωθι δομή:

1. Θα πραγματοποιηθούν 3 διαδικτυακές συναντήσεις τον μήνα Μάρτιο και 2
συναντήσεις τον Απρίλιο.
2. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με φυσική παρουσία των φοιτητών στο
Πανεπιστήμιο Kazimierz Wielki στην Πολωνία θα πραγματοποιηθεί από 22/05/2023
έως 26/05/2023.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμει στους φοιτητές 4 ECTS και θα
συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Διπλώματος του Πτυχίου τους. Οι μετακινήσεις των φοιτητών
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@uowm.gr
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 στις 14:00 τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπογεγραμμένη Αίτηση (Αίτηση Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές)
2. Αναλυτική Βαθμολογία
3. Πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (απλά αντίγραφα)
4. Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα)

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική
διευκρίνιση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

© 2017 erasmus.uowm.gr