Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για επιμόρφωση προσωπικού 2016-2017

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS+, 2016-2017, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης διοικητικού (μόνιμου ή ΙΔΑΧ) και διδακτικού προσωπικού καθώς και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ για επιμόρφωση σε Ιδρύματα και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση της επιμόρφωσης μέσω του προγράμματος Erasmus+ έχουν όλοι οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το διδακτικό προσωπικό έχει χαμηλή προτεραιότητα στη μετακίνηση για επιμόρφωση, δεδομένου ότι μπορεί να επωφεληθεί από τη δράση Erasmus+ «Κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία».

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και διαχείριση του Προγράμματος, παρακαλείσθε να υποβάλλετε τη σχετική υπογεγραμμένη αίτηση (επισυνάπτεται στο email) μέχρι την Δευτέρα 3/10/2016 για μετακινήσεις, που θα πραγματοποιηθούν εντός τους ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 30/9/2017. Η αίτηση αποστέλλεται στο e-mail του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων int.relations@uowm.gr.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+ του Π.Δ.Μ, μετά από σχετική εισήγηση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, έχοντας υπόψη:

  1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
  2. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για επιμόρφωση, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ (Α.Π. 760/20-9-2016).

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus/epimorfosi-prosopikou/

© 2017 erasmus.uowm.gr