1η Προκήρυξη Κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία ή Διδασκαλία και Επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Στο πλαίσιο της κλασικής κινητικότητας του προγράμματος ΕRASMUS+, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού  για διδασκαλία ή για συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@uowm.gr, τα παρακάτω :

α) Υπογεγραμμένη Αίτηση (Αίτηση για Διδασκαλία ή Διδασκαλία και Επιμόρφωση).

β) Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής (αποδεκτά και ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν την αποδοχή του ενδιαφερόμενου/νης).

γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+.
 2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για διδασκαλία.

Όλες οι μετακινήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι και τις 31/10/2023.

Διάρκεια κινητικότητας

H ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας για διδασκαλία είναι 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες και η μέγιστη 5 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένης της χρονικής διάρκειας του ταξιδιού. Σε κάθε περίπτωση, οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας είναι 8.

 1. Εάν η δραστηριότητα διδασκαλίας συνδυάζεται με δραστηριότητα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κινητικότητας, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας μειώνεται σε 4 ώρες.

Το αργότερο 1 μήνα πριν από την έναρξη της κινητικότητας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Erasmus, τα παρακάτω :

 1. Πρωτότυπη Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθώς και οι ώρες διδασκαλίας (επισυναπτόμενο έντυπο: Invitation Letter for Teaching ή Invitation Letter for Teaching & Training).
 2. Συμφωνία Διδασκαλίας εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη και από τα δύο εμπλεκόμενα ιδρύματα (θα συμπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Erasmus)
 3. Στοιχεία Φυσικών Προσώπων (επισυναπτόμενο έντυπο: Στοιχεία Φυσικών Προσώπων).
 4. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων στο οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση.
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.).
 7. Άδεια Απουσίας από το Ίδρυμα Αποστολής για την περίοδο συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 8. Τιμολόγιο αγοράς αεροπορικών εισιτήριων στο όνομα του μετακινούμενου.
 9. Αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης στο εξωτερικό με Ι.Χ. όχημα, συνοδευόμενη από άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση μετακινήσεως εσωτερικού (μόνο για μετακινήσεις με Ι.Χ. όχημα εντός Ελλάδας συνοδευόμενη από άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας).
 12. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι δαπάνες ταξιδίου και τα έξοδα διαβίωσης δεν καλύπτονται από άλλη πηγή και ότι ο μετακινούμενος κατά την επιστροφή θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει την υπόλοιπη επιχορήγηση.
 13. Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για Διδασκαλία (θα συμπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Erasmus).

Με την ολοκλήρωση τη περιόδου κινητικότητας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν:

 1. Πρωτότυπη Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κινητικότητα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, το αντικείμενο της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, το Τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθώς και οι ώρες διδασκαλίας.
 2. Πρωτότυπη Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής.
 3. Πρωτότυπα παραστατικά ταξιδίου (κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις διοδίων, εισιτήρια).
 4. Πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου στο όνομα του μετακινούμενου στην οποία θα αναγράφονται οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης.
 5. Online έκθεση του EU Survey. Θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα μετά το πέρας της κινητικότητάς σας από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ και το οποίο θα σας ζητά να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την έκθεση – ερωτηματολόγιο.

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, καλύπτει τις δαπάνες ταξιδίου και διαβίωσης. Οι δαπάνες ταξιδίου καταβάλλονται κατ’ αποκοπή και σύμφωνα με το ποσό που προβλέπεται ανά κατηγορία χιλιομετρικής απόστασης. Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται με  εργαλείο της Ε.Ε.

Οι δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών ανά ημέρα και ανά χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα προβλεπόμενα ποσά σύμφωνα με τη σύμβαση του Π.Δ.Μ. με την Ε.Μ. Ι.Κ.Υ και βάσει των παραστατικών που θα προσκομιστούν για τις ημερομηνίες ταξιδίου και τις ημερομηνίες εργασίας, όπως αυτές πιστοποιούνται σε σχετική βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης της μετακίνησης, παρακαλούμε να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα διάθεσης της επιχορήγησης σε άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

Σχετικά αρχεία

© 2017 erasmus.uowm.gr